نیروی انسانی

نیروی انسانی

آگاهی از وضعیت نیروی انسانی به منظور برنامه ریزی د رجهت تامین پرسنل شبکه  بهداشت ودرمان از اهم برنامه های واحد میباشد