آموزش بهورزی

مرکزآموزش بهورزی گیلانغرب 

برنامه ها و فعالیت های مرکزآموزش بهورزی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی اجرای دو سیاست تقدم خدمات پیشگیری بر درمان و اولویت مناطق محروم و روستایی بر شهری در برخورداری از خدمات بهداشتی در دستور کاربرنامه ریزان نظام سلامت قرار گرفت. این سیاست ها که منطبق بر عنصر اعتقادی و بصیرت الهی مکتب حیاتبخش ما بود ،توانست اصل عدالت را به عنوان زیر بنای نظام ارائه خدمات تندرستی در کشور بنا نهد . تا ثیرات سازنده این سیاست ها منجر به تولید نگر ش های جدید ، برنامه ریزی های مداوم و ارتقاء روز افزون سطح سلامت جامعه شد ،به طوری که در عرض دو دهه پس از اجرای آن شاخص های تندرستی در کشور بهبود چشمگیری نشان داد . تاسیس و بسط خانه های بهداشت ، خدمات بهداشتی و درمانی را به محل کار و زندگی محروم ترین مردم ما کشاند ، همانان که امام راحل در موردشان این گونه سفارش کردند : (( به مردم روستایی رسیدگی کنید که زبان گفتن ندارند . )) و امروز بهورزان مظهر این میراث گرانبهای عدالت طلبی بر خاسته از گوهر مکتب ما هستند .
روند جدیدی که موجب اهمیت مدیریت منابع انسانی در تئوری و عمل گردیده نقش و رسالت این منبع استراتژیک به عنوان مهم ترین عامل تامین کیفیت جامع و بهره وری در سازمان ها است . بر خوردار ی ساز مان ها از نیروی انسانی متعهد و با انگیزه همراه با دانش و تجربه کافی به منظور تحقق اهداف سازمانی زیر بنای اصلی توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه است .
معاونت بهداشتی شهرستان گیلانغرب نیز خود را متعهد میداند که در جهت ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده و توسعه در زمینه های مختلف موجبات سلامتی مردم را فراهم آورد وکوشش می نماید که با گسترش سطح اطلاعات و آموزش و تقویت جایگاه مراکز آموزش بهورزی نسبت به ارتقا وضعیت موجود در مناطق روستایی بر اصل رضایت مردم الگوی مناسبی را ارائه نماید و همچنین در تدارک برنامه ای است که در آن محور فعالیتهای مرکز آموزش بهورزی خود را ارتقای کمیت و کیفیت برنامه های آموزشی و بازآموزی قرار دهد و برنامه های ذیل را سر لوحه کار خود قرار می دهد.
مرکز آموزش بهورزی گیلانغرب از سال 1387 فعالیت خود را شروع کرد و موفق به فارغ التحصیل نمودن 7 نفر دانش آموز بهورزی گردید واکنون 78 نفر بهورز در خانه های بهداشت مشغول خدمت می باشند و با توجه به این که حیات و تکامل هر سیستم آموزشی در پویایی آن نهفته است ضروری است که نسبت به رفع مشکلات و تنگناهای موجود این مراکز گام های اساسی برداشته شود .

اهداف آموزش بهورز ی حوزه معاونت بهداشتی گیلانغرب:
هدف کلی :
در تعیین هدف کلی با توجه به اهمیت کیفیت ارائه خدمت توسط بهورزان در مناطق روستایی و اثر خدمات در سلامت مردم و در نهایت توسعه پایدار در سطح کشور توسعه فعالیت های آموزشی و باز آموزی بعنوان هدف کلی برنامه در سال جاری در نظر گرفته شدهاست.
اهداف اختصاصی:
-
افزایش آگاهی های شاغلین بهورزی با انجام آزمون وبررسی دانش و عملکرد آنان و اجرای برنامه های باز آموزی با تاکید بر اصل بازدهی اجرای برنامه .
-
تلاش در جهت رفع کمبود منابع مالی وتجهیزات بخش های اداری – مالی رفاهی و زیستی رفع کمبود نیروی انسانی ماهر به عنوان مربی .
-
ارتقاء سطح دانش و عملکرد مربیان مرکز آموزش بهورزی
- رفع کمبود نیروی انسانی بعنوان بهورز جهت فعالیت در خانه های بهداشت

تشکیلات مرکز آموزش بهورزی مرکز بهداشت گیلانغرب :
کارشناس مسئول آموزش بهورزی یک نفر
کارشناس آموزش بهورزی –

وظایف آموزش بهورزی گیلانغرب:

1- برگزاری آزمون های فصلی واستانی بهورزان و انجام مصاحبه از داوطلبین ورود به مرکز آموزش بهورزی
2- نظارت و ارزشیابی کمی و کیفی فعالیت خانه های بهداشت آموزشی و دانش آموزی طبق مفاد مندرج در آئین نامه بهورزی
3-برگزاری کار گاههای آموزشی و دور های باز آموزی برای مربیان مرکز آموزش بهورزی، و بهورزان فارغ التحصیل
3- همکاری با فصلنامه بهورز به عنوان یک رسانه مفید و موثر آموزشی
4- تهیه اطلاعات شناسنامه مرکز آموزش بهورزی وانجام اقدامات لازم به منظور تامین و تکمیل نیاز های پرسنلی و تجهیزاتی مرکز آموزش بهورزی
5- برگزاری جلسات شورای مربیان
6- شرکت در تیم های کارشناسی مرکز بهداشت استان به منظور نظارت و ارزشیابی و پایش واحد های بهداشتی
7- برگزاری مراسم سالانه روز بهورز و مشارکت در ارزشیابی برای انتخاب مربی و بهورز نمونه
8- مشارکت در ادغام طرح ها و پیشنهاد اصلاح متون آموزشی
9- تعیین نیاز های آموزشی بهورزان و پیشنهاد اصلاح متون آموزشی بهورزان
10- ارتقاء مدرک تحصیلی شاغلین بهورزی زیر دیپلم با ایجاد امکان ادامه تحصیل در رشته کارو دانش( اخذ مدرک دیپلم)
11- مشارکت در برنامه آموزش مجازی پزشکان خانواده و صدور گواهی برای نامبردگان
12-تشکیل شورای بهورزی و بررسی مشکلات و مسائل بهورزان و تلاش در جهت رفع مشکلات بر اساس آئین نامه مذکور
13-تصمیم گیری و هماهنگی در خصوص نحوه پذیرش داوطلبین بهورزی ، برگزاری امتحانات فینال دانش آموزان بهورزی
14- تائید گواهینامه های موقت و دائم بهورزی
15-تصمیم گیری در خصوص نحوه ادامه تحصیل دانش آموزان متخلف در مرکز آموزش بهورزی

شورای آموزش بهورزی مرکز بهداشت گیلانغرب:
1
-تشکیل شورای بهورزی با حضور بهورزان منتخب از مراکز بهداشتی درمانی روستائی

2- کمیته پذیرش بهورز با حضور اعضاء مندرج در آئین نامه بهورزی

اعضاء شورای بهورزی شهرستان :
1-
معاونت بهداشتی
2-
رئیس امور عمومی
3-
کارشناس مسئول طرح وتوسعه
4-
مدیر مرکز آموزش بهورزی
5-6نفر از بهورزان نماینده مراکز بهداشتی

اعضاء کمیته پذیرش بهورز
1-
معاون بهداشتی دانشگاه یا نماینده تام الاختیار نامبرده ترجیحا معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه ( رئیس کمیته )
2-
مدیر هسته گزینش دانشگاه یا عناوین مشابه
3-
مدیر نیروی انسانی یا عناوین مشابه
4-
کارشناس مسئول آموزش بهورزی استان
5-
مدیر گروه گسترش استان
6-
یکی از مدیران مراکز آموزش بهورزی دانشگاه به انتخاب معاون بهداشتی

مشکلات مرکز آموزش بهورزی

1-عدم گشایش چارتهای مرکز آموزش بهورزی
1-
کمبود اعتبارات به منظور تجهیز و توسعه مرکز آموزش بهورزی، باتوجه به برگزاری آزمونهای فصلی بهورزان:لزوم اختصاص هزینه جهت تاءمین دستگاه تکثیر
2-
کمبود اعتبارات به منظور اختصاص کمک هزینه تحصیلی و حق لباس و ... به بهورزان
3-
استاندارد نبودن فضا های آموزشی و اداری مرکز بهورزی
4-
کمبود نیروی انسانی به عنوان مربی