شاخص وعملکرد

 

برنامه پایش واحدداروئی در سال 1389 :

 

پایشهای پیش بینی شده

پایشهای انجام شده

سه ماهه اول

6

6

سه ماهه دوم

6

6

سه ماهه سوم

6

6

سه ماهه چهارم

6

درحال اجرا است