نرم افزار تخصصی واحد

 

نرم افزار دارویی در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گیلان غرب در خرداد ماه 89بکار گرفته شد .

کلیه فعالیتهای دارویی از جمله:صدور اسناد خرید دارو،تحویل دارو،درخواست خرید دارو،انبارگردانی سالیانه و... با این سیستم انجام می گیرد.

اهداف و مزایای  کار با نرم افراز:

1-سرعت بخشیدن به کار(با توجه به حجم کار بالای واحد دارویی از زمان شروع برنامه بیمه روستایی)

2-بالا بردن دقت کار

3-تسریع در امر گزارش گیری از فعالیت ها

4-امکان جمع بندی کل فعالیتهای واحد در طول یکسال رویCD