کمیته ها

 کمیته ها 

کمیته ها

-
تشکیل کمیته تجویز منطقی دارو و عوامل موثر بر ان(فعال در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گیلان غرب  )     این کمیته از سال 1388 در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گیلان غرب  بصورت فصلی و با حضور اعضاء کمیته تشکیل و مسایل و مشکلات پیرامون تجویز منطقی دارو و عوامل موثر بر آن مورد بررسی و پیگیری قرار میگیرد.صورتجلسات کمیته ها بصورت مکتوب به معاونت بهداشتی استان ارسال می گردد.
اعضای کمیته تجویز منطقی دارو عبارتند از:
1-
رئیس مرکز بهداشت شهرستان
2-
مسئول واحد طرح و توسعه شبکه
3-
مسئول واحد دارویی
4-
مسئول امور مالی
5-
نماینده پزشکان خا نواده
 6-
دارویاران مراکز بهداشتی درمانی