داروها وتجهیزات تحویلی از استان

                      دستورعمل اجراییبرنامه پژشک خا نواده وبیمه روستایی - نسخه 11

 

کد الفبایی

نام دارو

نوع دارو

1

او .آر. اس

پودر خوراکی

2

ارگوتامین سی

قرص

3

اریترومایسین

سوسپانسیون

4

اریترومایسین 400 میلی­گرم

قرص

5

استامینوفن

شربت

6

استامینوفن

قطره خوراکی

7

استامینوفن 325 میلی گرم

قرص

8

استامینوفن کودکان

شیاف

9

اشک مصنوعی

قطره چشمی

10

اکسپکتورانت

شربت

11

اگزازپام 2 میلی گرم

قرص

12

اگزازپام 5  میلی گرم

قرص

13

اگزازپام 10 میلی گرم

قرص

14

آلپرازولام  0.5 میلی گرم

قرص

15

امپرازول

کپسول

16

انالاپریل 5 میلی گرم

قرص

17

انسولین NPH انسانی

ویال

18

انسولین رگولار انسانی

ویال

19

ایبوپروفن 200 میلی گرم

قرص

20

ایبوپروفن 400 میلی گرم

قرص

21

ایزوسورباید 10 میلی گرم

قرص

22

ایزوسورباید 40 میلی گرم

قرص

23

ایمی‌پرامین 10 میلی گرم

قرص

24

ایمی‌پرامین 25 میلی گرم

قرص

25

ایندومتاسین

کپسول

26

آب مقطر

آمپول

27

آتنولول 50 میلی گرم

قرص

28

آتنولول 100 میلی گرم

قرص

29

آزیترومایسین 250 میلی گرم

کپسول

30

آزیترومایسین 500 میلی گرم

کپسول

31

آسپرین 80

قرص

32

آسپرین 100

قرص

33

آسپرین 325

قرص

34

آلومینیوم ام جی اس

قرص

35

آلومینیوم ام جی اس

سوسپانسیون

36

آمپی سیلین 500 میلی گرم

کپسول

37

آموکسی سیلین 500

کپسول

38

آموکسی سیلین 125

سوسپانسیون

39

آموکسی سیلین 250

سوسپانسیون

40

آمی تریپتیلین 10

قرص

41

آمی تریپتیلین 25

قرص

42

آمی تریپتیلین 50

قرص

43

آنتی هموروئید

پماد

44

آنتی هیستامین دکونژستانت

قرص

45

باکلوفن 10 میلی گرم

قرص

46

باکلوفن 25 میلی گرم

قرص

47

بتا متازون

آمپول

48

بتا متازون

قطره چشمی

49

بتا متازون LA

آمپول

50

برم هگزین

قرص

51

برم هگزین

شربت

52

بیزاکودیل

قرص

53

بیزاکودیل 5

شیاف

54

بیزاکودیل 10

شیاف

55

پردنیزولون 5 میلی گرم

قرص

56

پردنیزولون 50 میلی گرم

قرص

57

پروپرانولول 10 میلی گرم

قرص

58

پروپرانولول 20 میلی گرم

قرص

59

پروپرانولول50

قرص

60

پروژسترون25 میلی گرم

آمپول

61

پرومتازین

شربت

62

پرومتازین

آمپول

63

پزدو افدرین

شربت

64

پنی سیلین

ویال

65

پنی سیلین 3،3،6

ویال

66

پنی سیلین بنزاتین 1200000 واحد

ویال

67

پنی سیلین وی 250 میلی گرم

سوسپانسیون

68

پنی سیلین وی 500 میلی گرم

قرص

69

پوویدون آیداین

ژل واژینال

70

پی پرازین

شربت

71

پیروکسیکام

ژل

72

پیروینیوم پاموات

سوسپانسیون

73

تئوفیلین جی

شربت

74

تئوفیلین ریتارد

قرص

75

تتابولین

آمپول

76

تتراسایکلین

پماد موضعی

77

تتراسایکلین

پمادچشمی

78

تری فلوپرازین 1 میلی گرم