خرید کنتر اسپتیوها

سایر داروهای تحویلی از مرکز بهداشت استان

ردیف

 

 

شرح کالا

1

قرص پیشگری ال دی

2

 

3

قرص پیشگیری اچ دی

4

کاندوم

5

قرص پیشگیری لاینسترنول

6

 قرص پیشگیری  تریفازیک

7

 

قرص پیشگیری لونوژسترون

8

                آمپول پیشگیری مدوکسی پروژسترون      

19

آی .یو.دی

10

آمپول پیشگیری سیکلوفوم