شاخص وعملکرد

آمار واحد ازمایشگاه مرکزبهداشت شهرستان گیلانغرب

 

ردیف

نوع ازمایش انجام شدهاز اول سال  تا اذر ماه1389

تعداد

1

لام مالاریا 

540نمونه لام مالاریا  آزمایش شده

2

نمونه التور

 200نمونه التور بررسی شده است

3

نمونه خاط آزمایش 

920قوطی از لحاظ بیماری سل بررسی شده است