اعضای واحد

 

 

 

 

 

 

معرفی واحد آزمایشگاه بهداشتی شهرستان گیلانغرب

 

ردیف

نام ونام خا نوادگی

مدرک تحصیلی

سابقه کار

 

1

2

یوسف هوشیاریان

کارشناس آزمایشگاه

سال