مالاریا

مالاریا:

 

کلیه   اسمیر نازک و ضخیم تهیه شده از فرد مشکوک به مالاریا توسط مرکز بهداشتی درمانی یا خانه های بهداشت تهیه شده جهت رنگ آمیزی و اسکرین لام به ازمایشگاه بهداشتی مرکز بهداشت کیلانغرب ارسال و در صورت مثبت بودن لام جهت تایید نهایی به آزمایشگاه رفرانس مالاریا در شهرستان کرمانشاه ارسال می‌گردد ضمناً جهت کنترل 10% کلیه لام های منفی ارجاع میگردد.