التور

 

التور:

 

 

 

کلیه نمونه التور های گرفته شده از سطح شهرستان (خانه های بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان شهرستان)جهت انجام ازمایشات تشخیصی التور به ازمایشگاه بهداشتی مرکزبهداشت  ارسال میگردد.