شاخص وعملکرد

آمارکارگاههای تخصصی آموزش سلامت درسال1389

 

 

 

ردیف

 

 

کارگاههای پیش بینی شده

 

 

کارگاههای برگزارشده

 

 

1

مبانی آموزش بهداشت جهت رابطین آموزش سلامت

برگزار گردید

 

 

2

مبانی آموزش بهداشت جهت بورزان

برگزار گردید

3

نیاز سنجی

برگزار گردید

 

برنامه های پایش آموزش سلامت در سال 1389

 

 

ردیف

 

 

پایش های پیش بینی شده

 

 

پایش های انجام شده

1

کلیه مراکز در سه ماهه اول

کلیه مراکز در سه ماهه اول

 

 

2

 

 

کلیه خانه های بهداشت در 6ماهه اول

 

 

90% خانه های بهداشت

 

 

3

 

 

کلیه مراکز در سه ماهه دوم

 

 

کلیه مراکز  تحت پوشش

 

 

4

 

 

کلیه مراکز تحت پوشش در سه ماهه سوم

 

 

کلیه مراکز تحت پوشش

 

 

5

 

 

کلیه مراکزتحت پوشش در سه ماهه چهارم

 

 

در حال اجر

6

 

 

کلیه خانه های بهداشت در 6ماهه اول