اعضای گروه

 
 اسامی کارکنان واحد آموزش سلامت  مرکز بهداشت شهرستان گیلان غرب
ثریا خداکرمیان کارشناس مسئول اموزش و ارتقا سلامت 08353227835