شماره تلفن ضروری

شماره تلفن واحد                                        شماره فاکس                                         شماره تلفن شبکه

 08353227835                                           08353222660                                      08353222080