شاخص وعملکرد

 

برنامه بازدید واحد بهداشت خانواده از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت به تفکیک سه ماهه در سال 89

 

1-    در سه ماهه اول 40 مورد پیش بینی شده که 34 مورد بازدید اجرا شده است.

2-    در سه ماهه دوم 50 مورد پیش بینی شده که با بازدیدهای جبرانی سه ماهه اول 54 مورد بازدید انجام شده است.

3-    در سه ماهه سوم 48 مورد پیش بینی شده که 43 مورد  بازدید اجرا شده است.

لیست کارگاههای مقرر شده توسط واحد بهداشت خانواده در سال 89

 

     1- برگزاری کارگاه دستورالعمل جدید تنظیم خانواده جهت بهورزان در تیرماه 89 

 

2-برگزاری کارگاه بازآموزی تربیت مربی سالمند جهت بهورزان و رده میانی در تیر ماه 89

 

3-برگزاری کارگاه بازآموزی مانا جهت بهورزان در تیر ماه 89

 

4-برگزاری کارگاه بازآموزی ترویج تغذیه با شیر مادر جهت بهورزان در مرداد ماه 89

 

5-برگزاری کارگاه بازآموزی ترویج تغذیه با شیر مادر جهت رده میانی و پزشکان در مرداد ماه 89

 

6-برگزاری کارگاه بازآموزی کودک سالم جهت بهورزان در مرداد ماه 89

 

7-برگزاری کارگاه بازآموزی کودک سالم جهت جهت رده میانی و پزشکان  در مهر ماه 89

 

8-برگزاری کارگاه بازآموزی مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران جهت پزشکان و پرسنل رده میانی  در سه ماهه سوم 89

 

9-برگزاری کارگاه بازآموزی مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران جهت بهورزان  در سه ماهه سوم 89

 

لازم بذکر است کلیه کارگاههای پیش بینی شده به غیر از کارگاه کودک سالم جهت رده میانی و پزشکان  اجرا گردیده است.