اعضای گروه

اسامی پرسنل بهداشت خانواده مرکز بهداشت شهرستان گیلانغرب

نام ونام خانوادگی

سابقه خدمت

سمت

شیوا ذبیح غلامی
 12سال  کارشناس مسئول بهداشت خانواده