عملکرد

 

 

                           شاخص های مقایسه ای بهداشت محیط

 

سال

شاخص

شهرستانی (گیلانغرب )سال 88

استان

 

مراکز تهیه و فروش مواد غذایی دارای معیار بهداشتی (شهری )

92

82.5

مراکز تهیه و فروش مواد غذایی دارای معیار بهسازی (شهری )

8

16.79

مراکز تهیه و فروش مواد غذایی دارای معیار بهداشتی (روستایی )

99

63.3

مراکز تهیه و فروش مواد غذایی دارای معیار بهسازی (روستایی )

1

34.5

اماکن عمومی دارای معیار بهداشتی (شهری )

88

84.4

اماکن عمومی دارای معیار بهسازی (شهری )

12

15.3

اماکن عمومی دارای معیار بهداشتی (روستایی )

48

56

اماکن عمومی دارای معیار بهسازی  (روستایی )

52

42.3

خانوارهای روستایی استفاده کننده از توالت بهداشتی

75.5

65.9

خانوارهایی که زباله را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند

80

62.7

خانوارهایی که فضولات حیوانی را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند

84

75.8

نمونه آب آشامیدنی که از نظر آزمون باکتریولوژیکی مطلوب شناخته شده است (شهری )

100

96.9

نمونه آب آشامیدنی که از نظر آزمون باکتریولوژیکی مطلوب شناخته شده است(روستایی)

98.5

78

خانوارهای روستایی که به شبکه عمومی و منابع بهسازی شده دسترسی دارند

99

85.87

خانوارهای روستایی که از شبکه عمومی برخوردار می باشند

87

94.5

خانوارهای روستایی که آب آشامیدنی خود را با جوشاندن یا کلرینه نمودن تامین می کنند

12

13.4

مراکز کاربرد پرتوهای یون ساز درپزشکی دارای شرایط حفاظتی مطلوب

100

100

بیمارستان های برخوردار از آب اشامیدنی

100

99.9

بیمارستان های دارای سیستم جمع آوری زباله مطلوب

100

85.7

بیمارستان های دارای سیستم جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب

100

85.4

بیمارستانهای دارای رختشویخانه بهداشتی

100

89.6

بیمارستانهای دارای آشپزخانه بهداشتی

100

91.9

م.ب.د که از نظر بهداشت محیط دارای شرایط مطلوب _ شهری

100

70

م.ب.د که از نظر بهداشت محیط دارای شرایط مطلوب _روستایی

83.5

84

کارکنان مراکز و اماکن دارای کارت تندرستی معتبر _ شهری

91

93.7

کارکنان مراکز و اماکن دارای کارت تندرستی

94

84.4

 

 

تعداد کارگاههای واحد بهداشت محیط

کارگاههای پیش بینی شده سال 89

اجرا/عدم اجرا

آلودگی هوا

اجرا شده

اقدامات بهداشت محیط در پیشگیری از حوادث غیر مترقبه

اجرا شده

 

 

 

 

تعداد پایش های واحد بهداشت محیط

 

 

 

 

پایش مرکز

پایش خانه بهداشت

تعداد پیش بینی شده

تعداد اجرا شده

تعداد پیش بینی شده

تعداد اجرا شده

سه ماهه اول

8

8

20

17

سه ماهه دوم

8

8

20

20

سه ماهه سوم

8

8

20

16

سه ماهه چهارم

8

درحال اجرا

20

در حال اجرا