بهداشت آب وفاضلاب

 آب 

- نظارت بر وضعیت بهداشتی منابع آب شهری و روستایی
-
کلر سنجی آب شرب شهری و روستایی
-
انجام نمو نه برداری و آزمون های میکروبی آب شهری و روستایی
-
نظارت بر خطوط انتقال و توزیع در شبکه های آب شرب شهری و روستایی
-
شرکت در جلسه های کمیته حفاظت کیفی آب
-
برگزاری جلسات بین بخشی با شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی
-
تجهیز آزمایشگاه های آب شهر ستان ها و آزمایشگاه رفرانس
-
انجام نمونه بردا ری های شیمیایی و فلزات سنگین از منابع آب شهری و روستایی
-
برگزاری جلسات آموزش برای پرسنل آزمایشگاه و سایر کارکنان بهداشتی جهت ارتقاء اطلاعات علمی در خصوص بهداشت آب
-
تهیه پمفلت و جزوات آموزشی در خصوص بهداشت آب

 

 

 

 فاضلاب  


تعریف فاضلاب:
به هر آبی که برای مصرف خاص تهیه شده باشد و مصرف شود و به هر دلیلی کیفیت خود را برای آن مصرف خاص از دست بدهد اطلاق می شود .
آلوده کنندگی فاضلاب:
به عنوان مثال فاضلابهای خانگی معمولا محتوی یک درصد ناخالصی هستند و این مقدار شامل عوامل آلوده کننده مختلفی است که در صورت تخلیه در محیط زیست می تواند ضمن انتشار وشیوع انواع بیماری ها ، خسارتهای جبران ناپذیری در محیط زیست ایجاد نماید .
آلاینده های فاضلاب عوامل ذیل می تواند باشد :
1-
میکرو ارگانیسم ها
2-
مواد آلی ( محلول و غیر محلول )
3-
مواد معدنی محلول
4-
مواد روغنی شناور
5-
مواد معلق و کلوئیدها
6-
مواد رادیواکتیو
انواع فاضلاب ها:
فاضلاب ها بنا به مبدأ تولید به گروههای ذیل تقسیم میشوند :
1-
فاضلاب های خانگی
2-
فاضلاب های صنعتی
3-
فاضلاب های سطحی
4-
فاضلاب های کشاورزی


بوی فاضلاب:
بوی فاضلاب خانگی معمولا از گازهای حاصل از تجزیه مواد آلی یا مواد افزوده شده به فاضلاب ناشی می شود . بوی فاضلاب تازه بوی مشخص و تا حدی ناخوشایند است اما بوی فاضلاب کهنه در اثر تجزیه غیرهوازی دارای بوی عفونی و بوی هیدروژن سولفید و خیلی نا خوشایند می باشد شبیه به بوی زهم ماهی ، لاشه گندیده ، کلم گندیده و تخم مرغ گندیده .
اصول کلی تصفیه فاضلاب:
بطورکلی اهداف تصفیه فاضلاب عبارتند از : جداسازی مواد معلق و شناور ، حذف موادآلی قابل تجزیه بیولوژیکی ، حذف میکرو ارگانیزم های بیماری زا ، حذف انگل وتخم انگلها ، جداسازی سموم و فلزات سنشگین و غیره .
انواع مکانیسم های تصفیه:
تصفیه فاضلاب به دو گونه صورت می گیرد :
1-
تصفیه طبیعی
2-
تصفیه غیرطبیعی
آزمایشگاه آب و فاضلاب

 

 

 آزمایشگاه بهداشت آب و فاضلاب:  


معرفی آزمایشگاه
آزمایشگاه آب و فاضلاب مرکز بهداشت استان کرمانشاه هم زمان با استقرار گروه بهداشت محیط در محل ساختمان مرکز بهداشت استان در سال 1380 به مرکز بهداشت استان انتقال یافت. آزمایشگاه آب و فاضلاب از زمان تاسیس تا به امروز خدمات ارزنده ای را در سیستم بهداشتی در راستای اهداف ارتقای سلامت جامعه انجام داده است.
آزمایشهای شیمیایی
طبق برنامه تنظیم شده توسط کارشناسان آزمایشگاه برای کلیه شهرستانهای استان، نمونه های آب ارسالی شهری و روستایی شهرستانهای استان در طول سال طبق روشهای استاندارد متد از نظر شیمیایی مورد آزمایش قرار گرفته و آنالیز می گردد و در صورت نیاز توصیه های کارشناسی ارائه می گردد.
آزمایشهای میکروبی
آزمایشگاه آب و فاضلاب مرکز بهداشت استان به عنوان آزمایشگاه رفرانس و ناظر طبق برنامه زمانی مشخص کلیه آزمایشگاههای میکروبی آب در شهرستانهای استان را با انجام آزمایشات میکروبی مشترک و بازدید از آزمایشگاههای میکروبیولوژی آب کنترل و پایش می نماید.