بهداشت پرتوها

  قانون حفاظت در برابر اشعه  

 قانون حفاظت در برابر اشعهv

بهداشت یعنی حفاظت انسان – نسلهای آینده و محیط در برابر اثرات سوء پرتوهای یونساز


اهداف برنامه :


1 –
اهدف کلی : تامین و حفظ سلامتی مردم –پرتوکاران ومحیط در برابر اترات بیولو زیکی پرتوها .

2 –
هدف احتصا صی : ارتقاء کمی و کیفی شاحص ها از نظر حفاظتی وبهداشتی .


پرتوها به 2 دسته تقسیم میشوند :

1-
پرتوهای یونساز پرتو ها یی هستند که انرزی موحود در آنها در زمان عبور از ماده یا بافتی که این اشعه را دریافت میکنند تولید یونیزاسیون مینماید مانند اشعه آلفا – بتا – گاماایکس .


2 -
پرتوهای غیر یونساز : انرزی موجود در این پرتوها در شرایط عا دی قادر نیست در اتمهای پذیرنده ایجاد یونیزاسیون نماید مانند اشعه ماوراءبنفش – نور مرییمادون قرمز.


پرتو ها یی که جهت تشخیص و درمان در مراکز پرتو پزشکی بیشتر بکار میروند و عمدتا" بطور مصنوعی تهیه میگردند و بیشتر از نوع ایکس و گاما میباشند علاوه بر اینکه محاسنی دارند اما اگر رعایت مسا یل بهداشتی و حفاظتی نشود یا اافراد سهل انگاری و یا غیر متخصص از وسایل پرتو زا استفاده ه کنند مخاطرات ناشی از ؟آنها تا نسلها میتواند انسان و محیط زیست راتهدید نماید .