کارگروه ها وجلسات

دستور کار جلسات کار گروه بهداشت شهرستان گیلانغرب

         مشکلات آب شهری و روستائی

         دستفروشان عرضه کننده مواد غذائی پرخطر

         کشتار غیر مجاز وکمیته اتلاف سگهای ولگرد

         شورای بهداشت مساجد

         مدیریت مواد زائد جامد

         مشکلات بهداشت محیطی کشتارگاهها

         دفع غیر بهداشتی فاضلاب شهری

         استعمال قلیان ودخانیات

·        جلوگیری از عرضه مرغ زنده از طریق گشت مشترک

·        بررسی و نظارت بر ترمینال های تحت پوشش