بهداشت مراکز تهیه وتوزیع وفروش مواد غذایی

 بهداشت مراکز ، اماکن و مواد غذایی 

- نظارت و کنترل وضعیت بهداشتی مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی مشمول وغیرمشمول و اماکن بین راهی
-
نظارت براجرای مقرارت ماده 13 قانون وفعالیتهای شورای حل اختلاف ویژه رسیدگی به ماده13قانون وتعزیرات حکو.متی
-
نظارت و کنترل وضعیت بهداشتی واحدهای خبازی استان وکنترل مستمرروندحذف مصرف جوش شیرین ازنان
-
نظارت بر روندمعرفی پیشه وران به آزمایشگاه و صدور کارت معاینه پزشکی جهت آنها طبق دستورالعملهای صادره
-
نظارت و کنترل سنجش ید در نمکهای خوراکی تصفیه یددار وجلوگیری ازعرضه نمکهای غیرتصفیه
-
راهبری برنامههای استانی و شهرستانی درزمینه بهداشت موادغذایی واماکن عمومی وبرگزاری جلسات وبرنامه های آموزشی
-
شرکت در طرحهای ملی ، کشوری و استانی و برنامه های بین بخشی وجلب مشارکت مردمی
-
نظارت بر فعالیتهای آموزشگاه های صنوف
-
رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه تخلفات بهداشتی مراکز واماکن عمومی و بین راهی و بهداشت مواد غذایی
-
نظارت بر نمونه برداری مواد غذایی مشکوک و نتایج آزمایشگاه ونحوه معدوم نمودن مواد غذایی فاسد توسط بازرسین بهداشت محیط
-
طرح موضوع مشکلات ومعضلات بهداشت موادغذایی در کارگروه تخصصی سلامت وامنیت موادغذایی استانداری و شهرستان های تابعه
-
اجرای طرح توسعه و تشدید نظارت بر بهداشت مواد غذایی در غالب طرح تشدیددرساعات غیراداری و فوریت های سلامت محیط
-
اجرای طرح امنیت غذا و راهبری برنامه HACCP در سطح مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی استان
-
اجرای طرح بسج سلامت نوروزی ،ایام محرم، ماه مبارک رمضان ، راهیان نور و سالگرد ارتحال امام و ...
-
جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی مشمول و غیر مشمول و اماکن بین راهی
-
تجزیه و تحلیل آمار و شاخصهای بهداشت موادغذایی واماکن عمومی مشمول وغیرمشمول و اماکن بین راهی
-
نظارت وارزشیابی مستمر بر فعالیتهای مراکز بهداشت شهرستانها و ارائه پسخوراند
-
تهیه و تدوین طرحهای تحقیقاتی بهداشت موادغذایی واماکن در قالب کمیتههای علمی