با ما تماس بگیرید . منتظر نظرات سازنده شما هستیم

دفتر مدیر شبکه :       08343222080

فاکس :                     08343222660

امور اداری :             08343225227

حسابداری :            083432222743

خدمات :                  08343222082                                                       

       تلفن گویای شبکه (ندای بهداشت ) 24 ساعته :   149   

دفتر مرکز بهداشت :       08343224287

واحد طرح وتوسعه شبکه :    08343226443       موبایل : 09189344760

mb_gilangharb@yahoo.com

  بهداشت محیط :                   08343225268

بهداشت حرفه ای :             08343227835

بهداشت خانواده :             08343222083

بیماریها :                      08343222081