پزشک عمومی جهت خدمت در طرح پزشک خانواده بیمه روستایی بعنوان پزشک جانشین در شبکه بهداشت شهرستان گیلانغرب. جهت اطلاعات بیشتر با واحد طرح و توسعه شبکه تماس حاصل فرمایید. شماره تماس: 08343226443 (خانم رضایی، خانم الفتی، دکتر خزلی)- 09189344760 دکتر خزلی