مدیر شبکه گیلانغرب

1    

                                                                                  الف : مشخصات فردی

   نام:بهمن                              نام خانوادگی : پوریاور

                                                                                 تحصیلات : پزشک عمومی

سمت :     سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گیلانغرب  
آدرس : گیلانغرب - خیابان شهدای گمنام شبکه   بهداشت ودرمان شهرستان گیلانغرب
تلفن تماس :  08353222080 - فاکس : 08353222660
آدرس پست الکترونیک: mb_gilangharb@yahoo.com
 
ب :سوابق اجرایی :
   -

پزشک اورژانس بیمارستان الزهرا (ع)

- سرپرست مرکز بهداشتی درمانی شهرک جوب باغان

- سرپرست  مرکز بهداشتی درمانی تسهیلاتی زایمان گواور

- ریاست بیمارستان الزهرا (ع) شهرستان گیلان غرب

- سرپرست مرکز بهداشت شهرستان گیلان غرب 

      - پزشک هماهنگ کننده سل شهرستان گیلان غرب

      - پزشک هماهنگ کننده  تالاسمی شهرستان گیلان غرب

     -  پزشک اپیدمیولوژی  شهرستان گیلان غرب

- سرپرست شبکه بهداشت  و درمان شهرستان دالاهو

- سرپرست شبکه بهداشت  و درمان شهرستان گیلانغرب