چهارشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۵, ۰۵:۱۱
جستجو
 
Email

 e-mail

نرم افزار تخصصی گروه

نرم افزارهای واحد آمار:

- نرم افزار مرگ ومیر کودکان زیر 5سال (cso)

-نرم افزار ثبت مرگ ومیر

-نرم افزارمراجعین سرپایی