چهارشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۵, ۰۵:۰۶
جستجو
 
Email

 e-mail

معاینات پزشکی دانش آموزان

معاینات پزشکی دانش آموزان 

 

معاینات پزشکی دانش آموزان پایه اول ابتدایی در طول تابستان همراه با معاینات غربالگری در پایگاه سنجش توسط پزشک طبق فرم صفحات 11و12 شناسنامه سلامت دانش آموزان انجام میگیرد و پزشکان پس از معاینه موارد نیازمند ارجاع را به پزشک متخصص ارجاع میدهند .

 

معاینات پزشکی دانش آموزان پایه اول ابتدایی ،اول راهنمایی و اول دبیرستان درطول سال تحصیلی درداخل مدرسه براساس صفحات 11و12 فرم معاینات پزشکی شناسنامه سلامت دانش آموز توسط پزشک انجام میگیرد.

و بایستی بعداز پایان معاینات مهر وامضاء پزشک دراین صفحه درج گردد و موارد نیازمند ارجاع را به پزشک متخصص ارجاع دهند.پیگیری دانش آموزان مشکوک به اختلال الزامی می باشد