اعضای گروه

 

معرفی واحد بهداشت حرفه ای  

خسرو اسطروها

 

لیسانس رشته بهداشت حرفه ای

 

سمت اصلی:

 

کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای ستاد شهرستان

 

 

 

 اسطروها

 

 

 

 

 

سوابق اجرائی:

از سال 1375 تا کنون در ستاد مرکز بهداشت شهرستان به عنوان کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای

 

 

  

معرفی سایر پرسنل واحد بهداشت حرفه ای:

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

 

فروغ محمودی

کارشناس بهداشت حرفه ای

کارشناس بهداشت حرفه ای پیمانی ستاد مرکز بهداشت

سوابق اجرایی: از سال 1382 تاکنون بعنوان کارشناس بهداشت حرفه ای درستاد مرکز بهداشت شهرستان

 

 

 

 

معرفی سایر پرسنل واحد بهداشت حرفه ای:

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

 

نورالدین اشرفی نیا

کاردان بهداشت حرفه ای

کاردان بهداشت حرفه ای پیما نی  مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شماره یک

سوابق اجرایی: از سال 1385 تاکنون بعنوان کاردان بهداشت حرفه ای مرکز شهری روستایی شماره یک