چهارشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۵, ۰۵:۰۵
جستجو
 
Email

 e-mail

ارگونومی

 

طرح ارگونومی در محیط کار

شرایط موجود درمحیط کار هستندکه به دلیل تحمیل فشارهای بیش از حدتوان کارگرسلامتسیستمها اندامهای بدن اواعم از سیستم اسکلتی-عضلانی ،سیستم عصبی،ایمنی،روانی وغیره مخاطره افتاده و باعث وقوع عارضه یاآسیب میشوند.

یکی ازاین عوامل زیان آور،عوامل ارگونومیک یا وضعیتهای نامناسب ارگونومیکی هستند چراکه وضعیت نامناسب بدن درحین کار ،عدم تناسب جسمی بین کارگروکارمحوله ،ابزارکار نامناسب،حمل غیر اصولی بار وغیره باعث بروزعوارض اسکلتی-عضلانی درکارگران میشوند،لذا مرکزسلامت محیط

کاراقدام به تدوین وابلاغ طرح اصلاح شرایط ارگونومی درمحیط های کار در سال1387نموده است .روند شناسایی وارزیابی عامل زیان آور،کاردرشرایط نامناسب ارگونومیکی را با هدف اصلاح شرایط وروش کار در کارگاههای تحت پوشش ازاهداف طرح بوده که تا کنون ادامه دارد .