چهارشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۵, ۰۵:۰۸
جستجو
 
Email

 e-mail

نرم افزار تخصصی گروه

نرم افزارهای که در واحد مبارزه با بیماریها استفاده می شود شامل:

-نرم افزارSTI

-ثبت سوانح وحوادث بیمارستانی

-پورتال بیماریها

نرم افزار سل