اعضای گروه

 


                                            

 

معرفی اعضای ستاد واحد پیشگیری ومبارزه با بیماری ها

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

شماره تماس

1

محمدرضا یوسفی

کارشناس مسئول

اپیدمیولوژیست

08343222081

2

هادی درویشی 

کارشناس بیماری های غیر واگیر

کارشناس ارشد اموزش بهداشت

08343222081

3

حمیدرضا خانیان

کارشناس بیماری های واگیر

کارشناس ارشد اموزش بهداشت

08343222081

اعضاء واحد بیماری ها در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گیلانغرب

ردیف

سمت در واحد بیماری ها 

نام نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تلفن

توضیحات

1

  مرکز بهداشتی درمانیشهری روستای  گواور 

فرزانه رضایی 

لیسانس

43282018

2

مرکز بهداشتی درمانی روستایی حیدریه

ماشالله ملکی

فوق دیپلم

 

3

مرکز بهداشتی درمانی روستایی  چله

منوچهر شبانکار

فوق دیپلم

 

4

مرکز بهداشتی درمانی روستایی دیره

مریم پرکن

لیسانس

-

5

مرکز بهداشتی درمانی روستایی گورسفید

حدیث پرند اور

لیسانس

43272157

6

مرکز بهداشتی درمانی روستایی ویژنان

حدیث پرند اور

لیسانس

43222086

7

پایگاه شهری

مظفر پروین

فوق دیپلم

43223653

8

مرکز شماره1شهری

شکیبا سیفی

فوق دیپلم

43222086

9

پایگاه گواور

صید حسن روانمهر

دیپلم

43282018

10

مسئول هاری و زنجیره سرد شهرستان

بهزاد حسینی

دیپلم

43223653