اعضای گروه

 


                 رحیمی                           

 

معرفی اعضای ستاد واحد پیشگیری ومبارزه با بیماری ها

 

ردیف

عنوان

نام نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سابقه

نوع استخدامی

شماره تلفن

فعالیت در این سمت

فعالیت در ستاد

کل خدمت

1

کارشناس مسئول

محمد رضا رحیمی

لیسانس

1 سال

4سال

15 سال

رسمی

09188396818

2

کارشناس بیماریهای غیر واگیر

هادی درویشی

فوق لیسانس

1 سال

4سال

10سال

رسمی

09183310694

3

کارشناس بیماریهای  واگیردار

محمد رضا یوسفی

فوق لیسانس

2سال

4سال

سال2

پیمانی

09181304650

4کارشناس بیماریهاالهه میرزا بیگیلیسانس1 سال1 سال1 سال
5

 

 

 

 

اعضاء واحد بیماری ها در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گیلانغرب

 

 

 

ردیف

نام واحد

 

نام نام خانوادگی

 

مدرک تحصیلی

 

سابقه فعالیت

 

نوع استخدامی

 

توضیحات

 

1

مرکز بهداشتی درمانی روستایی گواور

فرشته نادری

فوق دیپلم

2

پیمانی

 

 

2

 

مرکز بهداشتی درمانی روستایی حیدریه

ماشالله ملکی

فوق دیپلم

10سال

پیمانی

 

 

3

 

مرکز بهداشتی درمانی روستایی  چله

منوچهر شبانکار

فوق دیپلم

7سال

پیمانی

 

 

4

 

مرکز بهداشتی درمانی روستایی دیره

نیروهای طرحی

فوق دیپلم

-

-

 

 

5

 

مرکز بهداشتی درمانی روستایی گورسفید


لیسانس

2سال

پیمانی

 

 

6

 

مرکز بهداشتی درمانی روستایی ویژنان


لیسانس

1سال

پیمانی

 

 

7

 

پایگاه شهری

مظفر پروین

فوق دیپلم

4سال

پیمانی

 

 

8

 

مرکز شماره1شهری


فوق دیپلم

3سال

پیمانی

 

 

9

 

پایگاه گواور

ناصر جعفری

دیپلم

21سال

رسمی

 

 

10

مسئول هاری شهرستان

تیمور گرگینی

سیکل

23سال

رسمی