چهارشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۵, ۰۵:۰۸
جستجو
 
Email

 e-mail

شاخص وعملکرد

 

کارگاههای اجرا شده در سال 89

کارگاههای اجرا نشده در سال 89

درمانهای ساده علامتی

ارزشیابی ذر نظام سلامت

 

 

 

 

 

پایش

 

تعداد پایش های مراکز بهداشتی  اجرا شده در نیمه دوم سال 89

تعداد پایش های اجرا نشده سال 89

11