اعضای گروه

                                                                                      

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

شماره تماس

1

 

مهدی خزلی
کارشناس مسئول

 

 دانشجوی PhD


08353226443

 2  مریم رضایی کارشناس گسترش کاردان بهداشت محیط 08353226443
 3  مریم الفتی کارشناس گسترش کارشناس مامایی 08353226443
 2  

مهین 

نظری 

هماهنگ کننده گسترش پایگاه شهری

لیسانس مامایی

08353223653

3

 حمید خانیان

هماهنگ کننده گسترش مرکز گورسفید

لیسانس بهداشت عمومی

08353272157

4

 

قمرناز شامحمدی

هماهنگ کننده گسترش مرکز گواور

لیسانس بهداشت محیط

08355382018

5

 

ایرج علیکرمی

هماهنگ کننده گسترش مرکز شهری

کاردان بهداشت حرفه ای

08353222086

6

 

منوچهر شبانکار

هماهنگ کننده گسترش مرکز چشمه علیشاه

کاردان بهداشت عمومی

08353342392

7

 

ماشاالله ملکی

هماهنگ کننده گسترش مرکز سوخور کهزاد

کاردان بهداشت عمومی

08353422277

8

 آبگین

هماهنگ کننده گسترش مرکز شهرک جوب باغان


08353352358