اعضای گروه

                                                                                      

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

شماره تماس

1

بهنام سلمانی

کارشناس مسئول

 

 کارشناس ارشد بهداشت محیط

08353226443

 2

 مریم رضایی

 کارشناس گسترش

 کاردان بهداشت محیط

 08353226443

 

 

 

 

 

 3

مهین 

نظری 

لیسانس مامایی

08353223653

4

حدیث پرند اور

هماهنگ کننده گسترش مرکز گورسفید

لیسانس بهداشت عمومی

08353272157

5

قمرناز شامحمدی

هماهنگ کننده گسترش مرکز گواور

لیسانس بهداشت محیط

08355382018

6

ایرج علیکرمی

هماهنگ کننده گسترش مرکز شهری 

کاردان بهداشت حرفه ای

08353222086

7

منوچهر شبانکار

هماهنگ کننده گسترش مرکز چشمه علیشاه

کاردان بهداشت عمومی

08353342392

8

ماشاالله ملکی

هماهنگ کننده گسترش مرکز سوخور کهزاد

کاردان بهداشت  عمومی

08353422277

9

مریم پرکن

هماهنگ کننده گسترش مرکز دیره

لیسانس بهداشت عمومی