چهارشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۵, ۰۵:۰۷
جستجو
 
Email

 e-mail

نیروی انسانی

نیروی انسانی

آگاهی از وضعیت نیروی انسانی به منظور برنامه ریزی د رجهت تامین پرسنل شبکه  بهداشت ودرمان از اهم برنامه های واحد میباشد