اعضای گروه

 

اسامی پرسنل بهداشت خانواده مرکز بهداشت شهرستان گیلانغرب

نام ونام خانوادگی

 

سابقه خدمت

سمت

شیوا ذبیح غلامی
 12سال کارشناس مسئول بهداشت خانواده

 سارا رضایی

2سال

معصومه  رضایی

 5 سال

کارشناس  بهداشت خانواده

ثریا خداکرمیان

10 سال

کاردان  بهداشت خانواده شهری

پرستو بابایی

3 سال

کارشناس مرکز گواور

معصومه ویسی

2 سال

کارشناس مرکز حیدریه

آزاده صیادی 

5 سال

کاردان مرکز شهری ویژنان

شکوفه عظیمی

5 سال

کاردان مرکز گورسفید

مهتاب پوریاور

5 سال

کاردان مرکز دیره

مرجان پرویز

5 سال

کاردان مرکز چله

پرستو بابایی 

5 سال

کاردان مرکز گواور

زهرا میخک 

4 سال

کاردان شماره یک شهری

مهین نظری 

4 سال

کاردان پایگاه شهری

فاطمه شاهمرادی

12 سال

کاردان شماره یک شهری