چهارشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۵, ۰۵:۰۶
جستجو
 
Email

 e-mail

اعضای گروه

 

دژدار

بهروز دژدار

کارشناس مسئول بهداشت محیط

   مشخصات کارکنان واحدبهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان گیلانغرب 

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

       سمت

 

 

ردیف

     بهروز دژدار

 

کارشناس بهداشت محیط 

مسئول واحد بهداشت محیط

1

زمانه قلی پور     

کارشناس کنترل مواد غذایی 

 

  کارشناس ستادی

2

یزدان کرمی تبار    

کارشناس ارشد بهداشت محیط

 کارشناس ستادی 

 

3

بهنام سلمانی

کارشناس بهداشت محیط  

 کارشناس پایگاه شهری 

 

4

ایرج علی کرمی  

 کاردان بهداشت محیط 

کاردان شماره یک شهری 

 

5

حمید رضا لقایی

کاردان بهداشت محیط  

کاردان مرکز گورسفید 

 

6

فروزان علیشیری

 کارشناس بهداشت محیط 

 کارشناس بیمارستان و آزمایشگاه 

 

7

قمرنازشامحمدی

منیره نجات الهی

کارشناس بهداشت عمومی

کارشناس مرکز گواور

 

8
 

9 

 کارشناس مرکز حیدریه