اعضای گروه

 

دژدار

بهروز دژدار

کارشناس مسئول بهداشت محیط

   مشخصات کارکنان واحدبهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان گیلانغرب 

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

       سمت

 

 

ردیف

     بهروز دژدار

 

کارشناس بهداشت محیط 

مسئول واحد بهداشت محیط

1

زمانه قلی پور     

کارشناس کنترل مواد غذایی 

 

  کارشناس ستادی

2

یزدان کرمی تبار    

کارشناس ارشد بهداشت محیط

 کارشناس ستادی 

 

3

بهنام سلمانی

کارشناس بهداشت محیط  

 کارشناس پایگاه شهری 

 

4

ایرج علی کرمی  

 کاردان بهداشت محیط 

کاردان شماره یک شهری 

 

5

حمید رضا لقایی

کاردان بهداشت محیط  

کاردان مرکز گورسفید 

 

6

فروزان علیشیری

 کارشناس بهداشت محیط 

 کارشناس بیمارستان و آزمایشگاه 

 

7

قمرنازشامحمدی

منیره نجات الهی

کارشناس بهداشت عمومی

کارشناس مرکز گواور

 

8
 

9 

 کارشناس مرکز حیدریه