چهارشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۵, ۰۵:۱۰
جستجو
 
Email

 e-mail

بهسازی محیط

 بهسازی محیط

- نظارت بر اجرای برنامه بهسازی سرویس های بهداشتی در مناطق روستایی
-
نظارت بر اجرای جمع آوری فضولات حیوانی در مناطق روستایی
-
نظارت بر اجرای جمع آوری فضولات حیوانی در مناطق روستایی