اعضای گروه

 
 اسامی کارکنان واحد آموزش سلامت  مرکز بهداشت شهرستان گیلان غرب
ثریا خداکرمیان  کارشناس آموزش سلامت ستاد مرکز بهداشت 08353227835
سارا محمدی رابط آموزش سلامت مرکز گواور 08355382018
ماشاء اله ملکی رابط آموزش سلامت مرکزحیدریه 08353422277
منوچهر شبانکار رابط آموزش سلامت مرکزهوشیار چله 08353342392
 
رابط آموزش سلامت پایگاه شهری 08353223653

رابط آموزش سلامت مرکز شهری 08353222086

رابط آموزش سلامت مرکز ویژنان 08353222086
حدیث پرنداور رابط آموزش سلامت مرکز گورسفید 08353272157

رابط آموزش سلامت مرکز جوب باغان 08353352358