اعضای گروه

 
 اسامی کارکنان واحد آموزش سلامت  مرکز بهداشت شهرستان گیلان غرب
محسن پرنو کارشناس آموزش سلامت ستاد مرکز بهداشت 08353227835
سارا محمدی رابط آموزش سلامت مرکز گواور 08355382018
ماشاء اله ملکی رابط آموزش سلامت مرکزحیدریه 08353422277
منوچهر شبانکار رابط آموزش سلامت مرکزهوشیار چله 08353342392
بهنام سلمانی
رابط آموزش سلامت پایگاه شهری 08353223653
محسن پرنو رابط آموزش سلامت مرکز شهری 08353222086
سمیه خزل زاد
رابط آموزش سلامت مرکز ویژنان 08353222086
حمید رضا لقایی رابط آموزش سلامت مرکز گورسفید 08353272157
عثمان نیریزی رابط آموزش سلامت مرکز جوب باغان 08353352358