ریاست

نام و نام خانوادگی ریاست بیمارستان :

 دکترپرویز صوفیوند(سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ) متخصص داخلی   

شماره تماس: 08353226460         و08353223502