دوشنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۵, ۲۰:۴۵
جستجو
 
Email

 e-mail

مترون

نام و نام خانوادگی مترون : حشمت اله عزتی زاده از تاریخ مهر ماه 1388 به عنوان مترون تعیین گردیده است و مدت 10 سال به عنوان مسئول مدارک پزشکی بیمارستان خدمت نموده است